Current Administrators
Current Location: About Us >> Current Administrators
  Current Administrators

  Dean: Fan Huitao

  Executive Dean: Yue Xiaokui

  Vice Dean: Qin Fei, Ning Xin, Meng Zhongjie

  Assistant of Dean: Li Shaoyi, Wang Peng, Dai Honghua

   

  Zheng Xin:

  Overseas Talent Recruitment

  Email: zhengx2010@nwpu.edu.cn

   

  Dan Ningning:

  Post-Doctorate Recruitment

  International Student Enrollment

  Undergraduate Teaching Management of International Student

  Email: dnn12345@nwpu.edu.cn

   

  Shen Yuanyuan:

  Graduate Teaching Management

  Email: yys-0853@nwpu.edu.cn